Here you can find reports from the DREAMS project:

Acceleration af VE på land

Nøgleaspekter i udpegning af arealer til vindmøller og solceller, 2022

Vi får som samfund mere og mere viden om, hvilke arealanvendelser der kan kombineres med solog vindenergi, og vi bliver løbende klogere på, hvilke artsforekomster, landskabstræk, mv. der kan
have betydning for, om vind- og solenergiprojekter kan realiseres. Den viden er spredt på tværs af bygherrer, myndigheder og rådgivere, og der er ikke et samlet overblik over, hvilke miljøfaktorer der har betydning.
Denne publikation giver en del af overblikket. Den præsenterer en systematisk analyse af en række nyere miljøvurderinger med fokus på, hvilke miljøforhold der har betydning for udpegningen af arealer til vindmøller og solcelleanlæg, og hvordan de konkrete miljøforhold kan håndteres.
Formålet med publikationen er at informere og inspirere udpegninger og miljøvurderinger heraf, så begge dele bliver (endnu mere) kvalificerede og forhåbentlig bidrager til en hurtigere og bedre grøn omstilling.

Praksis for vurdering af klimapåvirkninger i danske miljøvurderinger

2022

Denne publikation har til formål at kortlægge den nuværende praksis for, hvordan drivhusgasudledninger beskrives og vurderes i danske miljøvurderinger. Kortlægningen afdækker, hvordan vurderingen af drivhusgasudledninger forbundet med planer, programmer og projekter afgrænses, herunder hvilke livscyklusfaser der medtages, og hvordan væsentligheden af påvirkninger vurderes.

FNs Verdensmål i miljøvurderingspraksis

– En dansk standard , 2022

Verdensmålene er rettet mod global og national anvendelse. Derfor er det ikke alle 169 delmål, der er relevante for dansk plan- og projektudvikling og miljøvurderingen deraf på mere regionalt eller lokalt niveau.
En dansk anvendelse kræver derfor en systematisk udpegning af de delmål, der er relevante for miljøvurdering og miljøvurderingens miljøbegreb. Formålet med denne rapport er at belyse hvilke delmål, der er relevante i en dansk miljøvurderingspraksis.

UN Sustainable Development Goals in Environmental Assessment practice

– A Danish standard, 2022

The SDGs are directed towards global and national application. Therefore, not all 169 targets are relevant for Danish plan- and project development and, in that case, EA on a more regional and local level.
For this reason, an application in a Danish context requires a systematic selection of those targets that are relevant for EA and its environmental parameters. The purpose of this report is to highlight which targets are relevant in a Danish EA practice.

MILJØVURDERINGER I DANMARK - Overblik over udviklingen 1994 - 2021

Denne rapport giver et overblik over de sidste årtiers udvikling med gennemførelsen af miljøvurderinger i Danmark.
Den historiske udvikling afdækker:
– Samlet antal rapporter udarbejdet over tid
– Udviklingen for miljørapporter af planer, herunder fordeling på plantyper og sektorer
– Udviklingen for miljøkonsekvensrapporter af projekter på bilag 1 og bilag 2 – fordelt på projekttyper
– Udviklingen af myndighedsfordelingen

Digitalisation in Environmental Assessment. International frontrunners

Several organisations worldwide are engaged in digitalizing environmental assessment. A lack of overview has until now impeded mutual inspiration and learning, however, this report from the DREAMS project present a list of international frontrunners including a description of their initiatives, their setup in terms of partners and key takeaways. The aim of the report is to inform and qualify initiatives on digitalization of environmental assessment.

Sustainable Development Goals in Environmental Assessment. State-of-the-art

The potential for Sustainable Development Goals (SDGs) to help promote sustainable development within environmental assessment (EA) has been a popularizing discussion in recent years. This report provides the first worldwide state-of-the-art on how SDGs are integrated in practice in EA reports. The aim is to inform and qualify initiatives and practices on integrating SDGs in EA.

Scroll to top